Algemene voorwaarden

Dagservice B.V.
Gevestigd te Hardinxveld-Giessendam
nader te noemen Dagservice

1. ALGEMEEN

1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Dagservice vervallen.
1.2 Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Dagservice schriftelijk is bevestigd. Met name is/zijn een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden hiervoor niet voldoende.
1.3 Alle leveringen worden geacht te zijn geschied te Hardinxveld Giessendam, alle betalingen dienen aldaar te geschieden.
1.4 Afspraken met personeel binden Dagservice niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
1.5 De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Dagservice, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen; een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
1.6 Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Dagservice een opdracht verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

2. OFFERTES

2.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend, waarbij de gedane aanbieding slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Dagservice is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is zestig dagen.
2.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
2.3 Alle door Dagservice opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings- en verzendkosten en/of andere op de goederen als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.4 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
2.5 Indien slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overgelegd, is Dagservice niet gehouden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het gedeelte van het werk waarvoor geen gegevens zijn overgelegd naar verhouding meer arbeid vereist dan het gedeelte waarvoor wel gegevens zijn overgelegd.
2.6 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Dagservice gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Dagservice kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien de verhoging meer bedraagt dan 5% van de overeengekomen prijs, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Dagservice te voldoen.
2.7 Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan Dagservice het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.
2.8 Indien opdrachtgever de goederen niet binnen de sub 7 van dit hoofdstuk gestelde termijn afneemt, komen alle schaden aan de goederen, voorzover deze niet door de verzekeraar van Dagservice worden gedragen, voor rekening van de opdrachtgever.

3. OPDRACHTEN

3.1 Een bestelling of opdracht bindt de opdrachtgever. Dagservice is eerst gebonden door verzending van de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan Dagservice kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.2 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Dagservice ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Dagservice zijn bevestigd.
3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
3.4 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht wijzigt en/of geheel of gedeeltelijk annuleert en zulks door Dagservice schriftelijk is geaccepteerd, is hij gehouden aan Dagservice alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van calculatie, voorbereiding, opslag provisie e.d.) te vergoeden. Indien Dagservice zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.
3.5 Dagservice is gerechtigd meer werkzaamheden dan gemeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden geen uitstel kunnen lijden en noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

4. LEVERINGEN/UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 In het geval van levering van gegevens (waaronder ook schetsen, tekeningen, ontwerpen e.d.) door de opdrachtgever is Dagservice, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Dagservice, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.
4.2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde bij het hoofdstuk "betaling".
4.3 Alle leveringstijden worden door Dagservice steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Dagservice eventueel benodigde gegevens door opdrachtgever aan hem zijn verstrekt.
4.4 Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
4.5 Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de opdracht is niet voor rekening van Dagservice, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in hoofdstuk 5.
4.6 Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen, tenzij de opdrachtgever Dagservice bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door Dagservice schriftelijk is bevestigd.
4.7 Overeengekomen termijnen gelden slechts indien en voorzover de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens (waaronder ook schetsen, tekeningen, ontwerpen e.d.) op de overeengekomen tijd aan Dagservice ter beschikking worden gesteld. Indien tengevolge van niet-tijdige levering door opdrachtgever de opdracht slechts kan worden uitgevoerd door inschakeling van extra mankracht, overwerk, spoedbestelling e.d., zal Dagservice daartoe, zonder voorafgaand overleg met opdrachtgever, gerechtigd zijn en zullen de daardoor ontstane extra kosten voor rekening van opdrachtgever komen. Bij niet-tijdige levering door de opdrachtgever is Dagservice gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht nader vast te stellen. Controle op tijdige levering van de benodigde gegevens dient door opdrachtgever te geschieden.
4.8 Ten onrechte aan Dagservice geretourneerde goederen blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever; eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening.
4.9 Dagservice is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Dagservice een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
4.10 Indien Dagservice goederen en/of gegevens van de opdrachtgever onder zich heeft, is zij gerechtigd die goederen en/of gegevens onder zich te houden totdat alle kosten die Dagservice gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, geheel door opdrachtgever zijn voldaan, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Dagservice ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.
4.11 Dagservice verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

5. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

5.1 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht, (als hoedanig o.a. zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen aan Dagservice door derden en andere onvoorziene omstandigheden welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Dagservice van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.

5.2 Ingeval van langer durende overmacht zal Dagservice daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, zullende opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht hebben de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Dagservice het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

6. KLACHTEN EN GARANTIE

6.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Dagservice is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Dagservice als bindend.
6.2 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering -doch uiterlijk negentig dagen na levering- aan Dagservice worden gemeld.
6.3 Opdrachtgever zal alle door Dagservice voor onderzoek van de reclame gewenste medewerking verlenen, o.a. door het verstrekken van monstermateriaal en/of door Dagservice en/of door hem aangewezen derden in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie.
6.4 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
6.5 Indien Dagservice een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de overeengekomen prijs te verlenen.
6.6 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Dagservice niet; met name zal Dagservice in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen, draagt Dagservice generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voorzover deze schade het bedrag van de door Dagservice te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan overtreft.
7.2 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.
7.3 Door het geven van een opdracht tot fabricage/montage, reproductie of vermenigvuldiging van door de auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij Dagservice in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de fabricage/montage, reproductie of vermenigvuldiging voortvloeiende.
7.4 Dagservice verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, tekeningen en ontwerpen als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voorzover niet door de verzekering gedekt. In gevallen waarin met kostbare of niet vervangbare unica gewerkt moet worden, dient opdrachtgever deze voor zijn rekening en risico te verzekeren.
7.5 Adviezen worden door Dagservice naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
7.6 Bij niet-tijdige en/of niet-volledige levering van gegevens door opdrachtgever aanvaardt Dagservice geen aansprakelijkheid voor tijdige en volledige verwerking van de gegevens, noch voor de gevolgen daarvan voor opdrachtgever.
7.7 Dagservice aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
7.8 Doordat Dagservice werkt met print technologie is zij uitdrukkelijk niet in staat te werken met RAL kleuren of kleuren uit een andere standaard. Geringe kleurafwijkingen ten opzichte van wat van drukwerk verwacht mag worden zijn derhalve voorbehouden.
7.9 Onder invloed van luchtvochtigheid en temperatuur is het door Dagservice gebruikte kopieermateriaal onderhevig aan rek en krimp tot een maximum van anderhalf procent. Dagservice aanvaardt binnen deze marge geen enkele aansprakelijkheid.

8. BETALING

8.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Dagservice daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling c.q. betaling in termijnen vorderen. Dagservice is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen.
8.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Nederlandse munt.
8.3 Indien in credietgeving wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag.
8.4 Alle kosten, welke Dagservice moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 35,00.

9. GESCHILLEN

9.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is.
9.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Dagservice is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
9.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.

10. SLOTBEPALINGEN

10.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Dagservice.

Wij maken gebruik van cookies om de website te optimaliseren en om statistieken te verzamelen en analyseren. Lees meer over ons cookiebeleid